۱- رهبران نگاه بلند مدت دارند؛ در حالی که مدیران، اغلب به کوتاه مدت می اندیشند. ۲- رهبران از چرائی و چیستی می پرسند؛ در حالی که مدیران بدنبال چگونگی ها هستند. ۳- رهبران به افق (دوردست) می نگرند و اهداف متعالی تری دارند؛ در حالی که مدیران معمولاً بدنبال تحقق اهداف درآمدی در پایان دوره های مالی هستند. ۴- رهبران افکار و ایده های ناب و اصیل و گاهی منحصر به فرد دارند؛ در حالی که مدیران اقتباس، تقلید و کپی می کنند. ۵- رهبران با وضع موجود و مفروضات موجود به چالش می پردازند؛ در حالی که مدیران وضع موجود را می پذیرند و در چارچوب این مفروضات و محدودیت ها کار می کنند. ۶- رهبران کارهای درست انجام می دهند؛ در حالی که مدیران، کارها را درست انجام می دهند. ۷- رهبران در...

بیشتر بخوانید