در سیستم حسابداری ۳ مدل برای ارتباط حسابها و تفصیلی ها وجود دارد،ستاره ای، درختی و آزاد. در قسمت مدیریت کاربرن ---> گروه های کاری ---> تنظیمات عمومی مرتبط با گروه کاری، می توان یکی از این ۳ نوع را انتخاب نمود. مشخصات هر یک از انواع ارتباط به شرح زیر می باشد: ۱- ارتباط ستاره ای: در این مدل ارتباطی، حساب را به عنوان هسته مرکزی در نظر گرفته و هر یک از تفصیلیها را می توان به این حساب متصل نمود. در این مدل: الف : هر یک از سطوح ۵گانه می توانند بدون واسطه به حساب اصلی ( سطح آخر) مرتبط شوند. ب: سطوح تفصیلی به یکدیگر مرتبط نمی شوند. ج: با توجه به ویژگی های تعریف شده بالا، می توان برای هر حساب فقط یک مسیر ارتباطی تعریف نمود( یک شاخه) لازم به تذکر...

بیشتر بخوانید