برای این کار لازم است تا چک باکس "محاسبه خودکار عوامل کارکرد همزمان با دریافت فرم الکترونیک" برای فرم شماره ۸۱ (تنظیم نحوه محاسبه عوامل) در مدیریت گروه های کاری مارک شود....

بیستر بخوانید

جهت محاسبه خودکار مقدار فرعی کالا در فاکتورها، باید در فرم معرفی کالا با استفاده از منوی شناور،در فرم لیست واحدهای فرعی  "ضریب تبدیل واحد اصلی به فرعی" را تعیین نماییم با انجام...

بیستر بخوانید