در سیستم حضور و غیاب می توان شرایطی ایجاد کرد تا عامل کارکرد مورد نظر برای پرسنل تنها در صورت اعطاء مجوز به آنها محاسبه شود. به عنوان مثال اضافه...

بیستر بخوانید