در سیستم حضور و غیاب می توان شرایطی ایجاد کرد تا عامل کارکرد مورد نظر برای پرسنل تنها در صورت اعطاء مجوز به آنها محاسبه شود. به عنوان مثال اضافه کاری بیش از ۲ ساعت در روز تنها برای پرسنلی معتبر می باشد که دارای مجوز اضافه کاری پس از شیفت باشند و یا در مثالی دیگر، هر پرسنل به اندازه مجوزی که به وی اعطاء شده است می تواند تاخیر در ورود داشته باشد. ثبت مجوز کارکرد برای پرسنل دلخواه از طریق فرم "مجوز های کارکرد پرسنل" در منوی کارکرد امکان پذیر می باشد. برای انجام محاسبات بر اساس مجوز ها لازم است تا فرمول محاسباتی مورد نظر بر اساس پارامتر های مجوز طراحی شود. در سیستم حضورو غیاب پیوست امکان تعریف ۸ مجوز کاری متنوع وجود دارد. هر مجوز دارای سه...

بیستر بخوانید