برای تخصیص مجوزهای کارکرد بصورت گروهی مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- ار منوی کارکرد وارد فرم "مجوز های کارکرد پرسنل" شوید. ۲- پرسنل مورد نظر را خود را با استفاده از کلید...

بیستر بخوانید