در هنگام چاپ می توان برای نمایش یا عدم نمایش فیلدهای اطلاعاتی شرط گذاشت در فرم چاپی فاکتور ،  آیتم اطلاعاتی (ColumnValue) را انتخاب کرده و روی آن راست کلیک می کنیم فرم ویژگی ها باز می گردد در این صفحه کلید ترکیبی Alt+E را فشار می دهیم ، فرم توابع باز می گردد متغیر مربوطه را از بخش آرگومانها (مثلا [Data(n,5)])  در بخش شرایط کپی می کنیم و شرط آن را بزرگتر از صفر قرار می دهیم >0[Data(n,6)] حال این متغیر برای اقلام مساوی صفر نمایش داده نمی شود و فیلد اطلاعاتی مربوطه در فاکتور خالی نمایش داده می شود ....

بیستر بخوانید