هنگام تعریف سرفصل مالی می توان برای آن حساب کنترل مانده تعیین نمود. به این منظور که حین ایجاد اسناد مالی، سیستم برروی مانده آن حساب کنترل مورد نظر را چک...

بیستر بخوانید