۱- برای تسهیم مانده حساب از منوی "عملیات ابتداء و انتهای دوره" آیتم "معرفی عملیات انتقال حسابها" را انتخاب می کنیم. ۲- بک ردیف جدید از نوع "تسهیم حساب" ایجاد می نماییم. ۳- دکمه "اطلاعات مرتبط" را کلیک می کنیم. ۴-...

بیستر بخوانید

درصورتیکه نیاز باشد گردش یا مانده دو حساب را در طول یک دوره مالی با یکدیگر مقایسه نمود گزارشی تحت عنوان "مقایسه عملکرد حسابها" در سیستم درنظر گرفته شده است. این گزارش...

بیستر بخوانید

۱- در بخش تنظیمات کاربری سیستم فرم شماره ۰۵۹ از "سیستم حسابداری" را انتخاب می کنیم. ۲- میزان کارمزد مورد نظر( به درصد) را در فیلد مقدار تنظیم "نرخ محاسبه کارمزد" وارد می کنیم. ۳- از منوی حسابداری...

بیستر بخوانید