برای این کار مراحل زیر را دنبال نمایید: ۱- از منوی امکانات وارد فرم "مدیریت کاربران" شوید. ۲- در این فرم بر روی کلید "گروه های کاری" کلیک نمایید و گروه کاری کاربر مورد نظر را انتخاب نمایید. ۳- در تنظیمات فرم شماره ۰۲۶ "برگه های سایر عوامل" آیتم "جلوگیری از ورود رکورد های همپوشان روزانه" و "جلوگیری از ورود رکورد های همپوشان ساعتی" را مارک کنید. ۴- در تنظیمات فرم شماره ۰۳۷ "برگه های ماموریت" آیتم "جلوگیری از ورود رکورد های همپوشان روزانه" و "جلوگیری از ورود رکورد های همپوشان ساعتی" را مارک کنید. نکته : جلوگیری از همپوشانی عوامل روزانه و ساعتی به تفکیک قابل تنظیم هستند. ...

بیشتر بخوانید

برای اینکه معادل ماموریت های انجام شده در روزهای تعطیل به مانده مرخصی پرسنل افزوده شود مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- از منوی کارکرد وارد فرم "عوامل کارکرد" شوید و یک عامل جدید با نوع "ماموریت ایام تعطیل" تعریف کنید. ۲- نحوه ارزیابی جدیدی برای گروه قوانین مورد نظر ایجاد نمایید. ۳- فرمول محاسباتی مناسب را برای این عامل را بنویسید. به عنوان مثال فرمول را به گونه ای طراحی کنید که در صورتی که ماموریت روزانه در روز تعطیل انجام شده است، یک روز ماموریت ایام تعطیل محاسبه شود. با انجام مراحل بالا، مقدار محاسبه شده برای عامل "ماموریت ایام تعطیل" در هر دوره محاسباتی به مانده مرخصی افزوده می شود. نکته ۱: در "گزارش مرخصی پرسنل" ستون "ماموریت ایام تعطیل" منعکس کننده مقدار افزوده شده به مانده مرخصی مطابق با روش یادشده می باشد. نکته ۲: همانطور که از توضیحات ارائه شده مشخص...

بیشتر بخوانید

برای این تنظیم مراحل زیر را دنبال نمایید : ۱- از منوی امکانات وارد فرم "مدیریت کاربران" شوید. ۲- در این فرم بر روی کلید "گروه های کاری" کلیک نمایید و گروه کاری کاربر مورد نظر را انتخاب نمایید. ۳- در تنظیمات فرم شماره ۰۳۸ "کارکرد روزانه" آیتم "عدم ایجاد خودکار برگه های مرتبط با مرخصی و ماموریت"  را مارک کنید. ۴- در تنظیمات فرم شماره ۰۷۶ "کارکرد روزانه فرم شماره دو" آیتم "عدم ایجاد خودکار برگه های مرتبط با مرخصی و ماموریت" را مارک کنید....

بیشتر بخوانید