برای اینکه معادل ماموریت های انجام شده در روزهای تعطیل به مانده مرخصی پرسنل افزوده شود مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- از منوی کارکرد وارد فرم "عوامل کارکرد" شوید و یک عامل جدید با نوع "ماموریت ایام تعطیل" تعریف کنید. ۲- نحوه ارزیابی جدیدی برای گروه قوانین مورد نظر ایجاد نمایید. ۳- فرمول محاسباتی مناسب را برای این عامل را بنویسید. به عنوان مثال فرمول را به گونه ای طراحی کنید که در صورتی که ماموریت روزانه در روز تعطیل انجام شده است، یک روز ماموریت ایام تعطیل محاسبه شود. با انجام مراحل بالا، مقدار محاسبه شده برای عامل "ماموریت ایام تعطیل" در هر دوره محاسباتی به مانده مرخصی افزوده می شود. نکته ۱: در "گزارش مرخصی پرسنل" ستون "ماموریت ایام تعطیل" منعکس کننده مقدار افزوده شده به مانده مرخصی مطابق با روش یادشده می باشد. نکته ۲: همانطور که از توضیحات ارائه شده مشخص...

بیستر بخوانید