وفق ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور، ذیحساب ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واحد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی...

بیستر بخوانید