در مواقعی که کاربر کلمه عبور خود را فراموش کرده است می تواند از مدیر سیستم درخواست نماید تا با استفاده از حق انحصاری خود کلمه عبور او را حذف نماید تا کاربر بتواند وارد سیستم شده و کلمه عبور جدیدی برای خود تنظیم کند. این امکان در CM‌فرم مدیریت کاربران تحت عنوان "حذف کردن کلمه عبور" قرار دارد....

بیستر بخوانید