اصولا دسترسی مشاهده به فرم مدیریت شرکتها برای همه کاربران الزامی است ولی از آنجاییکه به دلایل امنیتی کاربر خاصی نباید همه رکوردهای تعریف شده  در فرم مدیریت شرکت ها را ببیند امدیر سیستم از طریق فرم مدیریت کاربران-->دسترسی ویژه کاربران می تواند برای هر کاربر شرکت های مجاز جهت رویت را تعیین نماید....

بیستر بخوانید