به طور پیش فرض همه کالاهای تعریف شده(و در وضعیت فعال) توسط همه کاربران جهت تنظیم اسناد انبار قابل مشاهده و انتخاب است. ولی ممکن است مدیر سیستم بخواهد امکان تنظیم...

بیستر بخوانید

به طور پیش فرض همه کالاهای تعریف شده(و در وضعیت فعال) توسط همه کاربران جهت تنظیم فاکتور قابل مشاهده و انتخاب است. ولی ممکن است مدیر سیستم بخواهد امکان تنظیم فاکتور...

بیستر بخوانید