۱ برای اینکار کافیست مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- ابتدا یک حساب انتظامی به نام "انبارهای امانی" (نام حساب دلخواه) در حسابداری ایجاد نمایید و سپس انباری به نام "انبار امانی"  (نام انبار دلخواه)...

بیستر بخوانید