محاسبه کارکرد اضافه کاری بر اساس قوانین سازمانهای مختلف متنوع می باشد. در ادامه نحوه پیاده سازی یکی از فرمولهای محاسباتی معمول اضافه کاری شرح داده شده است.  برای پیاده سازی فرمول روزانه اضافه کاری مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- محاسبه ساعت اضافه کاری در هر روز: اضافه کاری میزان ساعت کارکرد پرسنل افزون بر ساعت کاری موظف (شیفت) می باشد. لذا برای بدست آوردن این مقدار به دو پارامتر [ مجموع خروج ساعت ]  و [ مجموع خروج شیفت ] نیاز می باشد و با کسر ساعت پایان شیفت از ساعت خروج فرد، مقدار اضافه کاری بدست می آید. همچنین برای اینکه حاصل فرمول محاسباتی در شرایطی که فرد زودتر از ساعت پایان شیفت از سازمان خارج شده است، عددی منفی نباشد از تابع Posivite استفاده می شود.  ([...

بیستر بخوانید