برای این کار کافی است تا مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- از منوی گزارش ها وارد فرم "گزارش مرخصی" شوید. ۲- با استفاده از کلید ترکیبی Alt + Q وارد فرم "گزارشهای ذخیره شده" شوید و...

بیستر بخوانید

برای این کار کافی است تا مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- از منوی گزارش ها وارد فرم "گزارش مرخصی" شوید. ۲- با استفاده از کلید ترکیبی Alt + Q وارد فرم "گزارشهای ذخیره شده" شوید و...

بیستر بخوانید