برای این کار کافی است تا مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- از منوی گزارش ها وارد فرم "گزارش مرخصی" شوید. ۲- با استفاده از کلید ترکیبی Alt + Q وارد فرم "گزارشهای ذخیره شده" شوید و گزارش "کارت مرخصی پرسنل" را انتخاب و کنید . ۳- بروی کلید "تغییر فرم " کلید کرده و یک Expression در فضای دلخواه ایجاد کنید و در عبارت محاسباتی آن از Param با ایندکس ۱۸ استفاده کنید. ۴- تغییرات اعمال شده را ذخیره و فرم چاپی کارت مرخصی را انتخاب نمایید. با اینکار جمع مرخصی استعلاجی در طول سال در فرم کارت مرخصی پرسنل انعکاس داده می شود. نکته : عامل کارکردی مرخصی استعلاجی درنظر گرفته می شود که نوع آن در فرم معرفی عوامل کارکرد "مرخصی استعلاجی" انتخاب شده باشد....

بیستر بخوانید

برای این کار کافی است تا مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- از منوی گزارش ها وارد فرم "گزارش مرخصی" شوید. ۲- با استفاده از کلید ترکیبی Alt + Q وارد فرم "گزارشهای ذخیره شده" شوید و گزارش "کارت مرخصی پرسنل" را انتخاب و کنید . ۳- بروی کلید "تغییر فرم " کلید کرده و یک Expression در فضای دلخواه ایجاد کنید و در عبارت محاسباتی آن از Param با ایندکس ۱۹ استفاده کنید. ۴- تغییرات اعمال شده را ذخیره و فرم چاپی کارت مرخصی را انتخاب نمایید. با این کار جمع مرخصی بدون حقوق در طول سال در فرم کارت مرخصی پرسنل انعکاس داده می شود. نکته : عامل کارکردی مرخصی بدون حقوق درنظر گرفته می شود که نوع آن در فرم معرفی عوامل کارکرد "مرخصی بدون حقوق" انتخاب شده باشد....

بیستر بخوانید