به طور پیش فرض قیمت کالا در برگه خروج توسط سیستم و به قیمت تمام شده کالا ثبت می شود و امکان تغییر آن وجود ندارد.ولی در دو وضعیت حسب نیاز سازمان می توان این کار را انجام داد: ۱- در صورتیکه روش ثبت موجودی ادواری باشد قبل از اقدام به انجام این کار در فرم مدیریت گروههای کاری باید گزینه "امکان ورود قیمت خروج کالا در حالت ادواری" را تیک کنیم. از این پس در فرم خروج کالا با استفاده از کلید Enter در فیلد قیمت واحد ، امکان تخصیص قیمت فراهم می شود. ۲- استفاده از نوع واگذاری کالا در فرم خروج کالا، اگر نوع برگه خروج را "واگذاری کالا" انتخاب نماییم فیلد مبلغ واحد برای ورود قیمت مورد نظر باز می باشد.این امکان در هر دو روش دائمی و ادواری در دسترس می باشد....

بیشتر بخوانید