با توجه به اینکه اکثر گزارشهای سیستم انبار براساس بهای تمام شده کالا می باشد، این گزارش یک گزارش برای پیش بینی ارزش موجودی بر حسب قیمت فروش دلخواه می...

بیستر بخوانید

گاهی اوقات بنا به نیاز سازمان باید به ازای هر طرف حساب (مشتری) قیمت ثابتی را برای فروش کالا ثبت نمود، برای جلوگیری از اشتباه و همچنین تسریع در انجام...

بیستر بخوانید