منظور از قیمت های فروش پیشنهادی کالا، قیمت هایی است که می تواند حین صدور فاکتور فروش به طور خودکار به عنوان قیمت واحد درج شود ولی کاربر این امکان را دارد که قیمت را تغییر دهد(در صورتیکه این دسترسی در اختیار کاربر باشد). برای تعیین قیمت های فروش پیشنهادی به ترتیب زیر عمل می کنیم: ۱- در فرم "معرفی کالا خدمات" کالای مورد نظر را انتخای می نماییم. ۲- در CM فرم آیتم "قیمتهای پیشنهادی فروش" را انتخاب می کنیم. ۳- در فرم نمایش داده شده کلید جدید را کلیک می کنیم. ۴- اطلاعات قیمت فروش شامل قیمت ثابت، ضریب قیمت تمام شده و نوع قیمت(قیمت اول تا قیمت ده) را وارد نموده و فرم را تایید میکنیم. نکته ۱: اگر قیمت ثابت A باشد و ضریب قیمت تمام شده B قیمت پیشنهادی فروش برابر A+B*C خواهد بود که C...

بیستر بخوانید