برای اینکار دو حالت وجود دارد: ۱- اگر بخواهیم ارتباط حساب موردنظر را با کلیه تفصیلی ها در این آرتیکل قطع کنیم. در این حالت بروی آرتیکل موردنظر کلیک کرده و کلید ترکیبی Alt+J را می زنیم.با پیغام  "آیا ارتباط حساب جاری با کلیه تفصیلیها حذف شود؟" مواجه می شویم که در صورت تایید، ارتباط حساب موردنظر با کلیه تفصیلیها در این آرتیکل قطع می شود. ۲- اگر بخواهیم ارتباط حساب موردنظر را فقط با یکی از تفصیلیها در آرتیکل سند حسابداری قطع کنیم. دراین حالت بروی آرتیکل موردنظر و در ستون تفصیلی که میخواهیم ارتباط حساب با آن را حذف کنیم ، کلیک کرده و کلید ترکیبی Alt+J را می زنیم.با پیغام "آیا ارتباط حساب جاری با کلیه تفصیلیها حذف شود؟" مواجه می شویم که با انصراف آن با پیغام "آیا ارتباط حساب جاری با تفصیلی انتخاب شده حذف...

بیستر بخوانید