در صورتیکه هنگام احضار اطلاعات قرارداد فروش در فرم حواله تحویل، اطلاعات قرارداد قابل مشاهده نبود موارد زیر باید بررسی شود: ۱- حساب انتخاب شده در فرم حواله تحویل فروش باید کاملا مطابق با حساب انتخاب شده در قرارداد فروش باشد چون سیستم اطلاعات قرارداهای مربوط به حساب انتخاب شده را نمایش می دهد ۲- در فرم قرارداد فروش برای سطرهای کالا برنامه تحویل درج شده باشد لازم به ذکر است در صورتیکه آرتیکلهای موجود در فرم قرارداد، مستقیما در خود فرم قرارداد ایجاد شده باشد به محض ایجاد هر آرتیکل، برنامه تحویل آن آرتیکل نیز ایجاد می شود، اما اگر اطلاعات قرارداد از پیش فاکتور فروش لود شده باشد، باید به ازای هر آرتیکل، یک برنامه تحویل توسط کاربر ایجاد شود تا بتوان آن را تبدیل به حواله نمود....

بیشتر بخوانید