از نظر قانون مالیات های مستقیم(طبق بند ۳ ماده ۱۴۹) در صورتی که دارایی قابل استهلاک در خلال ماه ( آنچه که از کلمه خلال در قانون استفاده می شود این است که به استثنای روز اول ماه ، روزهای دیگر ، همه خلال ماه هستند ) در اختیار واحدهای تجاری قرار گیرد استهلاک آن از ماه بعد محاسبه خواهد شد . در نتیجه اگر مبلغ استهلاک طبق ماه مذکور با توجه به میزان کارکرد آن در همان ماه با اهمیت باشد نادیده گرفته می شود به عنوان مثال در صنایع کشتیرانی و هواپیمایی مقرون به صرفه نمی باشد...

بیستر بخوانید