طبق قانون تجارت برات(Draft) نوشته ای است که به موجب آن شخصی که برات دهنده یا محیل(Drawer) خوانده می شود معمولا به یکی از بدهکاران خود برات گیر، محال علیه(Drawee) دستور می دهد تا مبلغ معینی...

بیستر بخوانید