برای فاکتورهای فروش در روش دائمی با توجه به اینکه نیاز به ثبت حساب قیمت تمام شده فروش وجود دارد، می بایست حساب قیمت تمام شده از لیست سر فصل ها توسط سیستم شناسایی شود. برای این منظور دو روش در سیستم وجود دارد که می تواند مورد استفاده قرار گیرد: ۱- استفاده از یک حساب ثابت و مشترک برای کلیه ثبت های فروش: در تنظیمات اولیه سیستم، در قسمت سرفصلهای ویژه، کافیست کد ویژه بهای تمام شده کالای فروش رفته با حساب مورد نظر از لیست سرفصلها مرتبط باشد با این کار هنگام ثبت فاکتور فروش، جهت ایجاد سند مالی از این حساب استفاده می شود ۲- تعیین حساب قیمت تمام شده متفاوت برای هر کالا در این روش می توان برای هر کالا حساب قیمت تمام شده مخصوص به خود تعیین نمود. برای...

بیشتر بخوانید