در زیر سیستم بازرگانی ، گزارش " مقایسه سفارش و فروش" لیست کلیه پیش فاکتورها به تفکیک با اطلاعات زیر دیده می شود: ۱- مقدار سفارش: مقدار کالای ثبت شده در هر پیش...

بیستر بخوانید