در زیر سیستم بازرگانی ، گزارش " مقایسه سفارش و فروش" لیست کلیه پیش فاکتورها به تفکیک با اطلاعات زیر دیده می شود: ۱- مقدار سفارش: مقدار کالای ثبت شده در هر پیش فاکتور ۲- مقدار فروش: مقدار کالای فروش رفته با استفاده از پیش فاکتور مورد نظر ۳- اختلاف مقدار: اختلاف بین مقدار سفارش و مقدار فروش رفته ۴- مبلغ سفارش:مبلغ کالای ثبت شده در پیش فاکتور ۵- مبلغ فروش: مبلغ کالای فروش رفته با استفاده از پیش فاکتور مورد نظر ۶- اختلاف مبلغ: اختلاف بین مبلغ سفارش و مبلغ فروش رفته با گزینش برروی اطلاعات این ستونها می توان وضعیت مقدار فروش رفته، یا مقدار سفارش گرفته شده را بدست آورد....

بیستر بخوانید