برای تهیه فرم چاپی کارت مرخصی برای پرسنل مورد نظر مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- از منوی گزارشها وارد فرم گزارش مرخصی پرسنل شوید و تاریخ گزارش را تنظیم...

بیستر بخوانید

[vc_row][vc_column][vc_column_text]این اطلاعات در دو بخش مرتبط با فاکتور و مرتبط با آرتیکلهای فاکتور قابل طبقه بندی است: بخش اطلاعات سند: ۰- شماره فاکتور ۱- تاریخ فاکتور ۲- شماره حساب  ۳- جمع فابل...

بیستر بخوانید

این اطلاعات در دو بخش مرتبط با سند و مرتبط با آرتیکلهای سند قابل طبقه بندی است: بخش اطلاعات سند: ۰- شماره سند ۱- تاریخ سند ۲- حساب دریافت/پرداخت کننده ۳- شرح...

بیستر بخوانید