برای حذف رکورد در فرمهای عملیاتی باید شرایط زیر برقرار باشد : ۱- فرم مورد نظر در حالت ثبت نشده باشند . ۲- کاربر جاری دسترسی به حذف رکورد در فرم مورد نظر را داشته باشد . مراحل حذف رکورد: ۱- علامت گذاری رکورد مورد نظر با استفاده از دگمه "Delete" یا راست کلیک روی رکورد مورد نظر و انتخاب گزینه "حذف" امکان پذیر است. ۲- با استفاده از دگمه "Ctrl+D" و یا کلیک راست و انتخاب گزینه "حذف قطعی" پیغامی مبنی بر تایید حذف رکورد علامت گذاری مشاهده می شود که با تایید پیغام رکوردهای علامت گذاری شده حذف می شوند. نکته ۱: اگر رکوردی به اشتباه برای حذف علامت گذاری شد با استفاده از کلید "Ctrl+Del" و یا راست کلیک و انتخاب گزینه "انصراف از حذف"  رکورد به حالت عادی باز می گردد . نکته ۲: در صورت حذف چند رکورد به صورت همزمان سیستم تعداد رکوردهای در حال حذف...

بیستر بخوانید