درصورتیکه برای ایجاد فاکتور برگشت از خرید/فروش ، از احضار شماره فاکتور مورد نظر استفاده نماییم، در فاکتور خرید/فروش برگشت داده شده، کنار فیلد شماره عطف، عبارت "برگشتی"دیده می شود. همچنین با کلیک برروی این عبارت می توان فاکتور برگشت از فروش مربوطه را مشاهده نمود. دراین حالت هنگام مرور فاکتورها مشخص می شود که کدامیک از فاکتورهای خرید/فروش ایجاد شده برگشت داده شده اند...

بیستر بخوانید