در فرم عملیات ابتداء و انتهای دوره در سال جدید در معرفی عملیات انتقال حسابها ردیفی تحت عنوان افتتاحیه و نوع افتتاح حسابها ایجاد نمایید، سپس با استفاده از دکمه اطلاعات مرتبط و رایت کلیک در فرم مربوطه ایجاد خودکار ردیفهای مرتبط با حسابهای دوره قبل را انتخاب کنید. در اینصورت مانده تمامی حساب ها از سال گذشته به سال جدید منتقل خواهد شد....

بیستر بخوانید