برای این کار لازم است تا چک باکس "محاسبه خودکار عوامل کارکرد همزمان با دریافت فرم الکترونیک" برای فرم شماره ۸۱ (تنظیم نحوه محاسبه عوامل) در مدیریت گروه های کاری مارک شود.  با انتخاب این تنظیم، به محض ورود یک فرم الکترونیک ( شامل برگه های ماموریت، مرخص و فراموشی کارت) محاسبات مرتبط با آن روز و برای پرسنل مورد نظر بصورت خودکار توسط سیستم انجام می شود و به تبع آن عوامل محاسبه شده در محاسبات ماهانه تحت تاثیر قرار خواهند گرفت....

بیستر بخوانید

با استفاده از قابلیت های سازمان الکترونیک امکان ایجاد و گردش فرم های الکترونیک وجود دارد که توسط پرسنل سازمان ایجاد می شوند و بر اساس روالهای تعیین شده در نمودار سازمانی به گردش درآمده و پس از تائید در مراحل مختلف، به زیر سیستم حضور و غیاب منتقل خواهند شد. لیست فرم های الکترونیک مرتبط با سیستم حضور و غیاب که در سازمان الکترونیک پیوست قابل ثبت و گردش هستند به شرح زیر می باشند: ۱- فرم الکترونیک مرخصی روزانه: جهت ثبت و گردش درخواست انواع مرخصی های روزانه مورد نیاز سازمان ۲- فرم الکترونیک ماموریت روزانه: جهت ثبت و گردش انواع ماموریت های روزانه مورد نیاز سازمان ۳- فرم الکترونیک مرخصی ساعتی: جهت ثبت و گردش درخواست مرخصی استحقاقی ساعتی ۴- فرم الکترونیک ماموریت ساعتی: جهت ثبت و گردش ماموریت ساعتی ۵- فرم الکترونیک فراموشی کارت: جهت...

بیستر بخوانید

با استفاده از گزارش مغایرت برگه های ثبت شده می توان بررسی نمود که آیا برگه های ارسال شده از طریق فرم های الکترونیک ( و یا برگه های ثبت شده بصورت دستی ) با کارکرد اعلام شده (پیش کد های ثبت شده توسط پرسنل روی دستگاه ساعت هنگام ورود و خروج) مغایرت دارند یا خیر؟ به عنوان مثال می توان گفت اگر پرسنلی فرم مرخصی ساعتی درخواست نماید و به جای پیش کد اختصاص داده شده برای مرخصی روی دستگاه پیش کد ماموریت را انتخاب نماید برای این فرد مغایرت در گزارش مربوطه نمایش داده خواهد شد....

بیستر بخوانید

در هر دو حالتی که زمان های ثبت شده برای پرسنل بوسیله کاربر تغییر کرده باشد و یا از طریق فرم الکترونیک "فراموشی کارت" در سیستم تغییر داده شده باشد، علامت براکت برای آنها در فرم "کارکرد روزانه" نمایش داده خواهد شد(برای آگاهی بیشتر به پرسش و پاسخ با کد ۸۶۲ مراجعه شود) اما به ازاء ساعتهای تغییر داده شده بوسیله فرم الکترونیک "فراموشی کارت" در فرم"برگه های مرخصی و سایر عوامل" برگه متناظری موجود است و همین برگه به عنوان وجه تمایز این دو در سیستم مطرح است....

بیستر بخوانید