برای تهیه فایل پشتیبان مراحل زیر را دنبال کنید : ۱-  از منوی امکانات وارد فرم "تهیه نسخه پشتیبان" شوید. ۲- برای پشتیبان گیری از اطلاعات ،مسیر کامل نسخه پشتیبان روی کامپیوتر سرور را...

بیستر بخوانید