برای ارسال اطلاعات یک گزارش به اکسل کافی است، بر روی آیتم "انتقال به  Microsoft Excel" در CM فرم مورد نظر کلیک کنید و یا از کلید میانبر "Ctrl+L" استفاده گردد. برای این کار باید...

بیستر بخوانید