برای صدور فاکتور فروش تجمعی برای یک/چند طرف حساب به ترتیب زیر اقدام می کنیم: ۱- در فرم معرفی طرف حساب ردیف/ردیفهای مورد نظر برای صدور فاکتور تجمیعی را انتخاب می کنیم. ۲- در CM  فرم معرفی طرف حساب آیتم "چاپ فاکتور فروش تجمعی برای طرف حساب" را انتخاب می کنیم. ۳- تاریخ شروع و پایان مورد نظر جهت صدور فاکتور تجمعی را وارد می کنیم. ۴- دگمه "چاپ" را کلیک می کنیم، سیستم برای طرف حسابهای انتخابی فاکتور فروش تجمعی صادر می کند....

بیشتر بخوانید