درصورتیکه برای ایجاد فاکتور برگشت از خرید/فروش ، از احضار شماره فاکتور مورد نظر استفاده نماییم، در فاکتور خرید/فروش برگشت داده شده، کنار فیلد شماره عطف، عبارت "برگشتی"دیده می شود. همچنین با کلیک برروی این عبارت می توان فاکتور برگشت از فروش مربوطه را مشاهده نمود. دراین حالت هنگام مرور فاکتورها مشخص می شود که کدامیک از فاکتورهای خرید/فروش ایجاد شده برگشت داده شده اند...

بیشتر بخوانید

این مورد زمانی پیش می آید که بهای تمام شده کالا هنگام صدور برگه خرید با بهای تمام شده هنگام صدور برگشت از خرید با هم مغایرت داشته باشد اگر بهای تمام شده کمتر شده باشد به حساب هزینه برگشت از خرید و اگر بیشتر شده باشد به حساب درآمد برگشت از خرید باید سند صادر شود ....

بیشتر بخوانید