در CM فرم معرفی طرف حساب منو آیتمی تحت عنوان "چاپ فاکتور فروس تجمعی برای طرف حساب" وجود دارد که ناظر به چاپ یک فاکتور کلی از عملیات روش به طرف حساب در یک فاصله تاریخی است. در واقع برای سهولت کار و اعلام میزان کالای فروخته شده به طرف حساب در فاصله زمانی مثلا یک ماهه از این امکان استفاده می شود. توجه داشته باشید که می توانید هر تعداد طرف حساب را نیز به طور همزمان انتخاب و چاپ فاکتورهای تجمعی آنها را به صورت گروهی انجام دهید....

بیشتر بخوانید