پولشویی (Money Laundering) به مجموعه عملیاتی گفته می شود که بدنبال مشروعیت دادن درآمدهای نامشروع بوده وبا پنهان سازی ویا اعمال تغییر در ماهیت درامد های غیر قانونی به انجام می...

بیستر بخوانید