به طور معمول حساب بدهکار عملیات خرید در حالت دائمی حساب موجودی کالا و در حالت ادوراری حساب خرید است. ولی برخی مواقع نیاز هست که حساب بدهکار عملیات خرید مرتبط با کالا به صورت خاص تعریف شود( به ویژه حساب بدهکار مرتبط با خرید خدمات که می تواند سرفصلهای هزینه ای باشد) برای این منظور به ترتیب زیر عمل می کنیم: ۱- در فرم "معرفی کالا خدمات" کالای مورد نظر را انتخاب می نماییم. ۲- دگمه "حسابهای مرتبط" را کلیک می کنیم. ۳- در فرم نمایش داده شده از کمبوباکس "نوع عملیات" عملیات "خرید" را انتخاب می نماییم. ۴- حساب و تفصیلیهای مرتبط را انتخاب نموده و تایید می نماییم. با انجام این مراحل، حین خرید این کالا/خدمات حسابهای انتخابی به عنوان حساب و تفصیلی طرف بدهکار خرید کالا/خدمات لحاظ می شود. نکته : با ارتباط سرفضلهای هزینه به انواع خدمات دریافتی توسط سازمان می توان...

بیشتر بخوانید