۱- در فرم سند دریافت/پرداخت ، مرکز دریافت /پرداخت در بالای فرم انتخاب نشده است. ۲- مرکز مورد نظر انتخاب شده ولی برای آن مرکز حسابهای وابسته به صندوق، اسناد و...

بیستر بخوانید