در مواردی که کنترل ارتباط حساب تفصیلی ها اجباری است و بدون نظر مدیریت نباید این ارتباط قطع شود می توان با دنبال کردن مراحل زیر این دسترسی را در...

بیستر بخوانید