در صورتی که پرسنلی بین شیفت کاری از سازمان خارج شود و پس از مدتی بازگردد لازم است تا مدت زمان عدم حضور وی در بین شیفت از کارکرد حضور...

بیستر بخوانید