به طور پیش فرض هنگام ثبت برگه های مرخصی و ماموریت و یا سایر برگه ها(وفق عامل کارکرد خاص) یک رکورد در کاردکس کارکرد روزانه پرسنل ثبت می شود. اگر کاربر...

بیستر بخوانید

با استفاده از تابع "خالص حضور از ساعت تا ساعت" می توان به مقدار خالص حضور پرسنل دسترسی پیدا کرد. این تابع دارای ۲ پارامتر ورودی می باشد. پارامتر اول "ساعت شروع" و پارامتر...

بیستر بخوانید

این اشکال زمانی رخ خواهد داد که برای عوامل کارکرد پیش کارت متناظر تعریف نشده باشد. برای رفع مشکل مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- از منوی اطلاعات پایه وارد فرم...

بیستر بخوانید