دو فیلد "غیر فعال" و "معامله ممنوع" از جمله فیلدهای اطلاعاتی طرف حساب است: ۱- "معامله ممنوع" بودن طرف حساب به مفهوم عدم امکان ثبت اسناد بازرگانی با طرف حساب است. ۲- "غیر فعال" بودن طرف حساب به مفهوم انستکه...

بیستر بخوانید