در محیط طراحی فرم های چاپی بنابر نوع فرم از چند محدوده جداکننده برحسب متغیرهای به کار رفته در فرم چاپی استفاده می شود. این محدوده ها عبارتند از : ۱- ابتدای گزارش (Report Header) مشخص کننده پارامترها و متغیرهایی است که فقط در بالای صفحه اول گزارش باید ظاهر شوند و در صفحات بعدی فرم چاپی تکرار نمی شوند. (مانند نام شرکت ، آرم شرکت ، نام گزارش و ...

بیستر بخوانید