در محیط طراحی فرم های چاپی بنابر نوع فرم از چند محدوده جداکننده برحسب متغیرهای به کار رفته در فرم چاپی استفاده می شود. این محدوده ها عبارتند از : ۱- ابتدای...

بیستر بخوانید