در فرم سند پرداخت بعد از انتخاب دریافت کننده مورد نظر با کلیک برروی دکمه "پرداخت چکهای موجود نزد صندوق"  لیست تمامی چکهای دریافت شده نمایش داده می شود و امکان انتخاب...

بیستر بخوانید