کلیه پرداختها در سازمانهای دولتی به وسیله چک انجام می شود. برای پرداخت یک چک ابتدا سند حسابداری مربوطه صادر شده و پس از طی مراحل اداری اقدام به صدور چک  خواهد شد. در سیستم حسابداری میتوان در سند حسابداری و با قرار گرفت بر روی آرتیکل بانک  و با زدن کلید اسناد پرداختنی یک چک به آرتیکل مورد نظر نسبت داد. نکته ۱- حساب بانک مورد نظر باید در قسمت معرفی مجموعه حسابهای بانک معرفی شده باشد . نکته ۲- حساب بانک در آرتیکل مورد نظر بستانکار شده باشد . نکته ۳- سیستم حسابداری با ساختار دولتی ساخته شده باشد . نکته ۴- در این حالت نیازی به دادن حساب دریافت کننده چک نیست . نکته ۵- اگر در شرح آرتیکل توضیحی نوشته شود بعد از اینکه بر روی اسناد پرداختنی کلیک کنیم در قسمت توضیحات چک نیز مشاهده میشود...

بیستر بخوانید