هنگام تعریف سرفصل مالی می توان برای آن حساب کنترل مانده تعیین نمود. به این منظور که حین ایجاد اسناد مالی، سیستم برروی مانده آن حساب کنترل مورد نظر را چک می کند. ۱- در صورت انتخاب "کنترل مانده بدهکار" برای حساب، سیستم در نظر می گیرد که مانده این حساب همیشه باید بدهکار باشد و درصورتیکه با ایجاد یک آرتیکل مانده حساب بستانکار شود هشدار لازم در این زمینه به کاربر داده می شود ۲- در صورت انتخاب "کنترل مانده بستانکار" برای حساب، سیستم در نظر می گیرد که مانده این حساب همیشه باید بستانکار باشد و درصورتیکه با ایجاد یک آرتیکل مانده حساب بدهکار شود هشدار لازم در این زمینه به کاربر داده می شود نکته: می توان تنظیم نمود که این کنترل از ایجاد آرتیکل برای آن حساب جلوگیری نماید و به نمایش هشدار بسنده نکند برای این منظور: ۱- با...

بیشتر بخوانید