در گزارش "دفتر روزنامه" فیلد سیستم بیانگر سیستم صادر کننده آرتیکلها است. مقادیر این فیلد نام زیر سیستمهایی است که منشا صدور آرتیکل بوده اند. عنوان "حسابداری" در این فیلد به مفهوم انست که آرتیکل مرتبط توسط کاربر و تنظیم دستی شده است. با استفاده از فرم "گزینش" می توان گزارش لیست آرتیکلهای هر زیر سیستم را به تفکیک تهیه کرد و به ویژه با گزینش روی مقدار "حسابداری" سیستم لیست آرتیکلهایی که به صورت دستی تنظیم شده اند را گزارش می دهد. نکته ۱: این امکان بسیار مفید در امر کنترلهای داخلی و پیگیری تراکنش های ثبت شده توسط کاربران است. نکته ۲: در سیستم جامع مالی پیوستدر صورت انجام تنظیمات کامل هیچ نیازی به تنظیم مستقیم سند مالی نیست. نکته ۳: در صورتیکه تمامی اسناد مالی توسط سیستم تنظیم شود امکان کنترل عملیات واحدهای مختلف کاملا در اختیار مدیر سیستم خواهد بود....

بیشتر بخوانید