شیفت کاری ۸ تا ۱۷ را در نظر بگیرید در شرایطی می خواهیم تاخیر صبح فراد تا مثلا ۱۵ دقیقه در صورت اضافه کار قابل جبران باشد و به نوعی شیفت  مجموعه ۱۵ دقیقه شناوری داشته باشد و اگر فرد مثلا ۸:۱۰ وارد شده ساعت خروج لازم این فرد برای عدم محاسبه تعجیل در خروج ساعت ۱۷:۱۰ در نظر گرفته شود در چنین شرایطی در قسمت تعریف شیفت های تردد در قسمت شناوری عدد ۱۵ وارد می شود و سیستم به صورت اتوماتیک محاسبات را انجام خواهد داد....

بیشتر بخوانید