جهت نگهداری اطلاعات طرف حسابهای تجاری و گزارشات مختلف نظیر گزارشات مورد نیاز دارایی، نیاز به تعریف نام و مشخصات کامل طرف حسابها می باشد.برای این منظور لازم است نام و...

بیستر بخوانید